“Shandong Weichuan Metal Products Co., Ltd.”

Biz hakda

“SHANDONG WEICHUAN METAL RODDUCTS CO., LTD”

Häzirki wagtda bu kompaniýa, Şandong welaýatynda meşhur polat turba öndürijisidir.

Şandong Weichuan metal önümleri kärhanasynyň bökdençsiz polat turbalaryny öndürmek we gaýtadan işlemek taslamasy, milli senagat syýasatlaryna we milli daşky gurşawy goramak syýasatlaryna laýyklykda ylmy taýdan görkezilýär we gurulýar we degişli enjamlar energiýany tygşytlamak we sarp etmegi azaltmak ýaly ösen tehnologiýalary kabul edýär. . Esasy önümler, bazaryň geljegi uly bolan nebit örtügi, nebit turbasy, gidrawliki turba, basyş gämisi turbasy, awtoulag turbasy, harby turba we beýleki önümlerdir. Taslamanyň prosess aýratynlyklary: birinjiden, enjamyň Assel turba fabrigi häzirki wagtda ösen we ygtybarly üç rulon turbasydyr; Ikinjiden, üç rulonly turba fabriginiň mandreli mandreliň öňünden sapak bermegini we çäkli kiçi siklini kabul edýär, bu sapak wagtyny ep-esli gysgaldýar, mandeliň hyzmat ediş möhletini gowulandyrýar we polat turbanyň içki hilini üpjün edýär. Üçünjiden, enjam parametrlerini bronlamak, awtomatiki sazlamak we heläkçilik diagnozyny ýerine ýetirmek üçin üç derejeli kompýuter tarapyndan dolandyrylýan önümçilik prosesini awtomatlaşdyryş ulgamyny kabul edýär.

Senagat çözgüdi gerek bolsa ... Biz siziň üçin elýeterli

Durnukly ösüş üçin innowasion çözgütleri hödürleýäris. Hünärmenler toparymyz bazardaky öndürijiligi we çykdajylaryň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin işleýär

Biz bilen habarlaşyň