“Shandong Weichuan Metal Products Co., Ltd.”

Biz hakda

Shandong Weichuan metal önümleri Co., Ltd., Liaocheng ykdysady ösüş zolagyndaky Mudanjiang ýoly bilen Taýşan ýolunyň çatrygynda, demirgazykda Ji Han tizligi we günbatarda Pekin Kowloon demir ýoly bilen ýerleşýär. Gurluşyk meýdany 46700 inedördül metr, umumy maýa goýumy 1,2 milliard ýuana, ýyllyk önümçiligi 800000 tonna polat turbalar we ýyllyk satuw mukdary 6 milliard ýuana 200 inedördül meýdany öz içine alýar. Häzirki wagtda bu kompaniýa, Şandong welaýatynda meşhur polat turba öndürijisidir.

about

Şandong Weichuan metal önümleri Co., Ltd.-iň üznüksiz polat turbalaryny öndürmek we gaýtadan işlemek taslamasy, milli senagat syýasatlaryna we milli daşky gurşawy goramak syýasatlaryna laýyklykda ylmy taýdan görkezilýär we gurulýar we degişli enjamlar energiýany tygşytlamak we sarp etmegi azaltmak ýaly ösen tehnologiýalary ulanýar. . Esasy önümler, bazaryň geljegi uly bolan nebit örtügi, nebit turbasy, gidrawlik turbasy, basyş gämisi turbasy, awtoulag turbasy, harby turba we beýleki önümlerdir. Taslamanyň proses aýratynlyklary: birinjiden, enjamyň Assel turba fabrigi häzirki wagtda ösen we ygtybarly üç rulon turba fabrigi; Ikinjiden, üç rulon turba fabriginiň mandreli mandreliň öňünden sapak bermegini we çäkli kiçi siklini kabul edýär, bu sapak wagtyny ep-esli gysgaldýar, mandeliň hyzmat möhletini gowulandyrýar we polat turbanyň içki hilini üpjün edýär; Üçünjiden, enjam parametrlerini bronlamak, awtomatiki sazlamak we heläkçilik diagnozyny ýerine ýetirmek üçin üç derejeli kompýuter tarapyndan dolandyrylýan önümçilik prosesini awtomatlaşdyryş ulgamyny kabul edýär. Önümçilik tehnologiýasy, enjamlar we awtomatlaşdyryş derejesi halkara derejesinde; Dördünjiden, bölümler Hytaýda maýa goýumlaryny tygşytlamak we uzak möhletli tehnologiki monopoliýany ýok etmek üçin işlenip düzüldi we öndürildi; Bäşinjisi, esasan uly diametrli we orta galyň diwar bökdençsiz polat turbalary öndürýär, esasanam bazar boşlugyny dolduryp, ýokary erginli polat turbalary öndürmek üçin amatly.

Müşderi Ilki

Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin kompaniýa indi Tiangang, Baotou Polat, Baosteel, Hengyang, Jiangyin, Sinchangjiang we metallurgiýa polat ýaly üznüksiz polat turba önümlerini satyp biler. Esasy materiallar: 20 #, Q345B, 20g, 15CrMo (g), 12Cr1MoV (g), 42CrMo, T91, 40Cr we ş.m. Milli ülňüler: GB / T8162 gurluş polat turbasy, GB / t8163 suwuk polat turbasy, GB3087 orta we pes basyşly gaz turbasy, gb5310 ýokary basyşly gazan turbasy, himiki dökün üçin gb6479 ýörite turba, gb9948 nebit döwüji turba we ş.m. önümler daşamak, turbageçiriji, köpri, polat gurluşy, elektrik bekedi, himiýa senagaty, gaýtadan işlemek, gazan , awtoulag bölekleri we ş.m. Kompaniýamyz tarapyndan dolandyrylýan polat turbalaryň hemmesi polat zawodynyň çig malynyň sanawy bilen milli standartlara laýyk gelýär. Köp mukdarda ileri tutulýar.

Hil ulgamynyň şahadatnamasy

Kompaniýa "ISO9001 hil ulgamy kepilnamasy we CEB CE şahadatnamasy" -dan geçdi. Qualityokary hilli önümler we satuwdan soňky ajaýyp hyzmat biziň abraýymyzy gazandy we ýurtda we daşary ýurtlarda köp müşderiniň öwgüsini gazandy. Müşderilerimiz bütin dünýäde. Önümlerimiz Germaniýa, ABŞ, Günorta Koreýa, Russiýa, Malaýziýa, Päkistan, Taýland, Hindistan, Türkiýe, Wýetnam, Kanada, Ukraina we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edildi. Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlarymyzyň biziň bilen habarlaşyp, özara peýdaly iş gatnaşyklaryny ýola goýmagyny tüýs ýürekden garşylaýarys.

Güýçli güýç, baý we doly aýratynlyklar we görnüşler, ajaýyp hil kepilligi, amatly baha we ýokary hilli hyzmat bilen bu kompaniýa täze we köne ulanyjylar we pudakdaky adamlar tarapyndan tassyklandy we ynam edildi. "Ulanyjylar bilen habarlaşmak we ulanyjylar hakda pikir etmek" hyzmat ýörelgesine laýyklykda, tagallalarymyzy dowam etdirýäris we öňe gidýäris. Bu ýerde, köp ýyllaryň dowamynda bize goldaw beren dürli gatlaklardan bolan täze we köne dostlara tüýs ýürekden sag bolsun aýdýarys. Geljekdäki hyzmatdaşlygymyz has ýakymly bolar diýip umyt edýärin!