“Shandong Weichuan Metal Products Co., Ltd.”

Hytaý 27SiMn gidrawlik polat turba öndürijisi

Gysga düşündiriş:

27SiMn üznüksiz polat turbasy, ýagny 27 kremniý marganes bökdençsiz polat turbasy, polat turbanyň materiallaryndan biridir we uglerodyň mukdary 0,24-0.32% arasynda.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

27SiMn üznüksiz polat turbasy, ýagny 27 kremniý marganes bökdençsiz polat turbasy, polat turbanyň materiallaryndan biridir we uglerodyň mukdary 0,24-0.32% arasynda. SIMN aýratyn sanawda, sebäbi bäş elementdäki kremniý marganesiň (uglerod C, kremniy Si, marganes Mn, fosfor P, kükürt s) 1,10-1,40% töweregi. 27SiMn bökdençsiz turba elektrik stansiýasy, gazan zawody, himiýa senagaty, ulag we gämi esbaplary we ş.m.

27SiMn hydraulic steel pipe manufacturers have a large number of stocks

27SiMn, gidrawlik strut turbasy. Bitewi sanly kod: a10272

Standart: GB / t17396-2018

Esasy aýratynlyklary

Bu polat 30Mn2 polatdan has gowy häsiýetlere eýe, ýokary gatylygy, suwda 8 ~ 22mm diametrli gaty berkligi, oňat işleýşi, orta sowuk deformasiýa plastikligi we kebşirleýşi; Mundan başga-da, poladyň berkligi ýylylygy bejermek wagtynda kän bir azalmaýar, ýöne gaty güýçli we könelişme garşylygy, esasanam suw söndürilende; Şeýle-de bolsa, bu polat ak ýeri, gyzgynlygy we ýylylygy bejermekde aşa gyzgynlyga duýgur.

Programma mysaly

Bu polat, esasan, ýokary berkligi we könelmegi talap edýän gyzgyn möhürleýji bölekleri öndürmek üçin söndürilen we mylaýym ýagdaýda ulanylýar; Şeýle hem, adaty ýa-da gyzgyn togalanýan üpjünçilikde, traktor ýodajygy we ş.m. ulanylyp bilner.

Arza

27 SIMN bökdençsiz turbany we adaty polat turbany ulanmak

27SiMn üznüksiz polat turba

27SiMn üznüksiz polat turba

1. Suwuklyk üçin üznüksiz polat turba: GB / t8163-2018

2. Gazan üçin polat turba: GB / t3087-2018

3. Gazan üçin ýokary basyşly turba: GB / t5310-2018 (ST45.8 - III görnüş)

4. Himiki dökün enjamlary üçin ýokary basyşly polat turba: GB / t6479-2018

5. Geologiki burawlamak üçin üznüksiz polat turba: yb235-70

6. Nebit burawlamak üçin bökdençsiz polat turbasy: yb528-65

7. Nebiti döwmek üçin bökdençsiz polat turba: GB / t9948-2018

8. Nebit buraw ýakasy üçin ýörite bökdençsiz turba: yb691-70

9. Awtoulag oky üçin bökdençsiz polat turba: GB / t3088-2018

10. Gämiler üçin bökdençsiz polat turba: GB / t5312-2018

11. Sowuk çyzylan sowuk togalanan takyk polat turba: GB / t3639-2018

12. Gidrawlik tekiz üçin polat turba: GB / t17396-2018

27SiMn bökdençsiz polat turbanyň mehaniki aýratynlyklary

Dartyş güýji σ b (MPa): ≥980

hasyllylygy σ s (MPa): 35835

Uzalma δ 5 / (%): ≥12

Meýdanyň azalmagy ψ / (%): ≥40

Täsir siňdiriş energiýasy (täsir bahasy) (aku2 / J): ≥ 39

Mehaniki aýratynlyklary üçin synag usuly

Steelhli bökdençsiz polat turbalar mehaniki aýratynlyklary üçin synagdan geçirilmelidir. Mehaniki häsiýetleriň synag usullary esasan iki kategoriýa bölünýär: dartyş synagy we gatylyk synagy.

Dartyş synagy, bökdençsiz polat turbany bir nusga ýasamak, dartyş synag maşynynyň döwülmegi üçin nusgany çekmek we soňra bir ýa-da birnäçe mehaniki häsiýeti ölçemekdir. Adatça, diňe dartyş güýji, hasyl güýji, döwükden soň uzalma we meýdanyň azalmagy ölçelýär.

Gatylyk synagy, görkezilen şertlere görä gaty indenteri nusga ýüzüne ýuwaş-ýuwaşdan basmak, soňra materialyň gatylygyny kesgitlemek üçin indentasiýa çuňlugyny ýa-da ululygyny barlamakdyr.

Gowy işleýiş ukyby, orta sowuk deformasiýa plastikligi we kebşirleýiş ukyby; Mundan başga-da, poladyň berkligi ýylylygy bejermek wagtynda kän bir azalmaýar, ýöne gaty güýçli we könelişme garşylygy, esasanam suw söndürilende; Şeýle-de bolsa, bu polat ak ýeri, gyzgynlygy we ýylylygy bejermekde aşa gyzgynlyga duýgur.

Düşnüksiz polat turbany ýokary ulaltmak üçin seresaplyklar

Düşnüksiz polat turbany ýokary ulaltmak üçin seresaplyklar esasan aşakdaky nokatlary öz içine alýar:

1. surfaceerüsti dekarburizasiýanyň çuňlugy we derejesi.

2. surfaceerüsti togalanýan kemçilikleriň uzynlygy we çuňlugy, gysyş boşlugy, uglerodyň we kükürdiň merkezi bölünişi.

3. Ferritiň we merjeniň bökdençsiz polat turbasynda paýlanyşy.

4. Beýleki mikrostrukturanyň kemçilikleri, şeýle hem däne ululygy, turbanyň üstki çişligi we goşma mazmuny.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler