“Shandong Weichuan Metal Products Co., Ltd.”

Galvanizli kwadrat turba ýokary hilli we arzan bahadan

Gysga düşündiriş:

Galvanizli inedördül turba, sowuk egilenden we emele gelenden soň, ýokary ýygylykly kebşirleme ýa-da galvanizli inedördül turba, inedördül bölek şekilli we gyzgyn togalanan ýa-da sowuk togalanan galvaniz zolakdan ýa-da galvanizli rulondan ýasalan çukur inedördül polat turbanyň bir görnüşidir. sowukdan ýasalan çukur polat turbadan öňünden we gyzgyn galvanizasiýa.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Galvanizli inedördül turba, önümçilik prosesinden gyzgyn galvanizli inedördül turba we sowuk galvanizli inedördül turba bölünýär. Iki galvanizli inedördül turbanyň dürli gaýtadan işlenmegi sebäpli köp dürli fiziki we himiki aýratynlyklary bar. Umuman aýdanyňda, güýç, berklik we mehaniki häsiýetlerde köp tapawut bar.

Galvanized square pipe is corrosion-resistant and widely used, with high quality and low price

Galvanizli kwadrat turba

Galvanizli kwadrat turba

Galvanizli kwadrat turba

Gyzgyn dip galvanizli inedördül turba: ol polat plastinka ýa-da polat zolak bilen gysylandan we emele gelenden soň kebşirlenen inedördül turba we bu inedördül turbanyň esasynda inedördül turba gyzgyn galvanizli howuza ýerleşdirilýär we bir topar yzygiderli emele gelýär. himiki reaksiýalar. Galvanizli kwadrat turbanyň önümçilik prosesi birneme ýönekeý, önümçiligiň netijeliligi gaty ýokary we dürli görnüşleri we aýratynlyklary bar. Kwadrat turbanyň bu görnüşi kiçi galvanizli inedördül turba öndürijileriniň önümçiligi üçin amatly enjamlary we serişdeleri talap edýär. Şeýle-de bolsa, güýç nukdaýnazaryndan bu polat turbanyň güýji üznüksiz inedördül turbadan has pesdir. Sowuk galvanizli inedördül turba, kwadrat turbanyň sowuk galvanizasiýa prinsipini ulanyp, poslama garşy öndürijiligini üpjün etmek üçin kwadrat turbada ulanylýar. Sowuk galvanizleýji örtükden tapawutlylykda, elektrohimiki prinsip arkaly poslama garşy amala aşyrylýar. Şonuň üçin sink tozy bilen poladyň arasynda doly aragatnaşygy üpjün etmeli, netijede elektrodyň potensial tapawudy ýüze çykýar, şonuň üçin poladyň üstüni bejermek gaty möhümdir.

Yssy we sowuk galvanizasiýa arasyndaky tapawut

Galvanizli kwadrat turbalar, gyzgyn galvanizli kwadrat turbalary we elektro galvanizli inedördül turbalary öz içine alýar. Gyzgyn dip galvanizli inedördül turbalar çygly usuly, gury usul, gurşun-sink usuly, okislenmegi azaltmak usuly we ş.m. öz içine alýar. polat turbany kislota bilen arassalamak. Häzirki wagtda gury proses we redoks prosesi esasan önümçilikde ulanylýar we olaryň häsiýetleri tablisada görkezilýär. Sink gatlagynyň üstü gaty tekiz, dykyz we birmeňzeş; Gowy mehaniki häsiýetler we poslama garşylyk; Sinkiň sarp edilişi, gyzgyn galvanizasiýa garanyňda 60% ~ 75% pesdir. Elektro galvanizirlemegiň belli bir tehniki çylşyrymlylygy bar, ýöne bu usul bir taraply örtük, içerki we daşarky örtükleriň dürli galyňlygy bilen iki taraplaýyn örtük we inçe diwarly turba galvanizlemek üçin ulanylmaly. Galvanizli inedördül turba kwadrat turbada galvanizlenenligi sebäpli, galvanizli inedördül turbanyň ulanylyş meýdany kwadrat turba bilen deňeşdirilende ep-esli giňeldi. Esasan perde diwary, gurluşyk, maşyn öndürmek, polat gurluşyk taslamalary, gämi gurluşygy, gün energiýasy öndürmek goldawy, polat gurluşyk in engineeringenerçiligi, elektrik in engineeringenerçiligi, elektrik bekedi, oba hojalygy we himiýa tehnikasy, aýna perde diwary, awtoulag şassisi, howa menzili we ş.m. Galvanizli inedördül turba kwadrat turbada galvanizlenenligi sebäpli, galvanizli inedördül turbanyň ulanylyş meýdany kwadrat turba bilen deňeşdirilende ep-esli giňeldi. Esasan perde diwary, gurluşyk, maşyn öndürmek, polat gurluşyk taslamalary, gämi gurluşygy, gün energiýasy öndürmek goldawy, polat gurluşyk in engineeringenerçiligi, elektrik in engineeringenerçiligi, elektrik bekedi, oba hojalygy we himiýa tehnikasy, aýna perde diwary, awtoulag şassisi, howa menzili we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler