“Shandong Weichuan Metal Products Co., Ltd.”

Hytaýda 3PE antikorroziw polat turba öndürijisi

Gysga düşündiriş:

Degişli bölümleriň hasaplamalaryna görä, umuman poliuretan izolýasiýa edilen polat turbanyň taslamanyň bahasyny takmynan 25% (gorag gatlagy hökmünde FRP ulanmak) we 10% (gorag gatlagy hökmünde ýokary dykyzlykly polietilen ulanmak) azaldyp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Poliuretan izolýasiýa edilen polat turbanyň artykmaçlyklary we aýratynlyklary

1. Taslamanyň bahasyny azaltmak
Degişli bölümleriň hasaplamalaryna görä, umuman poliuretan izolýasiýa edilen polat turbanyň taslamanyň bahasyny takmynan 25% (gorag gatlagy hökmünde FRP ulanmak) we 10% (gorag gatlagy hökmünde ýokary dykyzlykly polietilen ulanmak) azaldyp biler.

2. Pes ýylylygy ýitirmek we energiýa tygşytlamak
Poliuretanyň ýylylyk geçirijiligi: λ = 0.013-0.03kkal / m · h · OC, bu geçmişde beýleki köp ulanylýan turbageçiriji izolýasiýa materiallaryndan has pesdir we izolýasiýa täsiri 4 ~ 9 esse ýokarlanýar. Mundan başga-da, suwuň siňdirilmegi gaty pes, takmynan 0,2 kg / m2. Suwuň pes siňdirilmeginiň sebäbi poliuretan köpüginiň ýapyk gözenekleriniň takmynan 92% bolmagydyr. Pes ýylylyk geçirijiligi we suwuň pes siňdirilmegi, ýylylyk izolýasiýa gatlagy we ýokary dykyzlykly polietilen ýa-da FRP gorag gabygy bilen bilelikde daşarda gowy suw geçirmeýän öndürijilik bilen, adaty çukur ýylylyk üpjünçilik turbasynyň "çygly pagta örtükli penjek geýmek" ýagdaýyny üýtgetdi we ep-esli derejede ýylylyk üpjün ediji turbanyň umumy ýylylyk ýitgisini azaltdy. Heatylylyk ulgamynyň ýylylyk ýitgisi 2% bolup, halkara derejesindäki 10% talapdan has az.

3. Poslama garşy, gowy izolýasiýa we uzak ömri
Poliuretan gaty köpük izolýasiýa gatlagy polat turbanyň daşky derisi bilen berk baglanyşykly bolany üçin, howanyň we suwuň aralaşmagy izolirlenip bilner we gowy antikroziýa täsiri gazanyp bolar. Şol bir wagtyň özünde köpükli gözenekleri ýapylýar we suwuň siňdirilmegi gaty az. Dokary dykyzlykly polietilen gabygy we FRP gabygy poslama garşy, izolýasiýa we mehaniki aýratynlyklara eýedir. Şonuň üçin işleýän polat turbanyň daşky derisini daşarky howa we suw bilen ýok etmek kyn. Turbageçirijiniň içerki suw hili gowy bejerilse, daşary ýurt maglumatlaryna görä, hyzmat möhleti 50 ýyldan gowrak bolup biler, bu adaty çukurlaryň we ýeriň aşagyndan 3 ~ 4 esse uzyn.

Göni gömülen izolirlenen polat turbanyň artykmaçlyklary

Adaty polat turba izolýasiýa usuly bilen deňeşdirilende, gönüden-göni gömülen izolýasiýa polat turbasynyň gaty görnükli artykmaçlyklary bar:

1.Öňünden gönüden-göni gömülen izolirlenen polat turbasy ullakan çukur gurmak zerurlygy däl, diňe izolýasiýa turbasyny ýer astynda gömmeli, bu taslamanyň ýer tutmagyny ep-esli azaldýar, daşky gurşawy goramaga amatly, ýer gazuw işleriniň mukdaryny azaldar 50% -den gowrak, raýat gurluşyk we betonyň mukdaryny 90% azaldar. Şol bir wagtyň özünde, izolýasiýa turbasynyň gurluşygy ýerdäki çukur bilen paralel amala aşyrylýar we gurluşyk möhletini 50% -den gysgaldyp bilýän diňe ýerdäki bogun gerek.

2.Heatylylygy tygşytlamak öndürijiligi gowy, ýylylygy ýitirmek adaty turbalaryň diňe 25% -idir. Uzak möhletli işlemek köp energiýa tygşytlap we energiýa çykdajylaryny ep-esli azaldyp biler.

3.Güýçli suw geçirmeýän we poslama garşylygy bar. Turba çukuryny dakmagyň zerurlygy ýok. Göni ýere ýa-da suwa gömüp bolýar. Gurluşyk ýönekeý we çalt, hemmetaraplaýyn bahasy pes.

4. Şeýle hem pes temperatura şertlerinde gowy poslama garşylyk we täsir garşylygy bar we gönüden-göni ýerasty doňan topraga gömülip bilner.

5.Hyzmat möhleti 30-50 ýyla ýetip biler. Dogry gurnamak we ulanmak turba torunyň tehniki hyzmatyny gaty pes edip biler.

6. Duýduryş ulgamy turba torunyň syzyş näsazlygyny awtomatiki kesgitlemek, näsazlygyň ýerleşýän ýerini we duýduryşyny awtomatiki görkezmek üçin düzülip bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler