“Shandong Weichuan Metal Products Co., Ltd.”

A106grb üznüksiz polat turba öndürijisiniň aksiýasy

Gysga düşündiriş:

Polat turbanyň içi boş bölegi bar we uzynlygy poladyň diametrinden ýa-da aýlawyndan has uly. Bölümiň görnüşine görä, tegelek, inedördül, gönüburçly we ýörite görnüşli polat turbalara bölünýär; Materiallara görä, uglerod gurluş polat turbasyna, pes erginli gurluş polat turbasyna, garyndy polat turbasyna we birleşdirilen polat turbasyna bölünýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Polat turba 

Polat turbanyň içi boş bölegi bar we uzynlygy poladyň diametrinden ýa-da aýlawyndan has uly. Bölümiň görnüşine görä, tegelek, inedördül, gönüburçly we ýörite görnüşli polat turbalara bölünýär; Materiallara görä, uglerod gurluş polat turbasyna, pes erginli gurluş polat turbasyna, garyndy polat turbasyna we birleşdirilen polat turbasyna bölünýär; Geçiriji turbageçiriji, in engineeringener gurluşy, ýylylyk enjamlary, nebithimiýa senagaty, maşyn öndürmek, geologiki buraw, ýokary basyşly enjamlar we ş.m. üçin polat turbalara bölünýär; Önümçilik prosesine görä, ol üznüksiz polat turba we kebşirlenen polat turba bölünýär. Düşnüksiz polat turba gyzgyn togalanýan we sowuk togalanýan (çyzgy) we kebşirlenen polat turba göni tikilen kebşirlenen polat turba we spiral tikiş kebşirlenen polat turba bölünýär.

Steel pipe

Polat turba diňe bir suwuk we poroşokly jisimleri eltmek, ýylylyk energiýasyny çalyşmak, mehaniki bölekleri we gaplary öndürmek üçin däl, eýsem ykdysady polat üçin hem ulanylýar. Gurluşyk strukturasy, sütün we mehaniki goldaw üçin polat turbany ulanmak agramy azaldyp, metaly 20 ~ 40% tygşytlap biler we senagatlaşdyrylan we mehanizirlenen gurluşygy amala aşyryp biler. Polat turbalary bolan awtoulag ýol köprülerini öndürmek diňe bir polady tygşytlamak we gurluşygy ýönekeýleşdirmek bilen çäklenmän, gorag örtüginiň meýdanyny ep-esli azaldyp, maýa goýum we tehniki çykdajylary tygşytlap biler.
Önümçilik usuly bilen

Polat turbalary önümçilik usullaryna görä iki kategoriýa bölmek bolar: üznüksiz polat turbalar we kebşirlenen polat turbalar. Kebşirlenen polat turbalara gysga wagtda kebşirlenen turbalar diýilýär.

1. Düşnüksiz polat turbany önümçilik usuly boýunça gyzgyn togalanýan turba, sowuk çekilen turba, takyk polat turba, gyzgyn giňeldilen turba, sowuk egiriji turba we ekstrudirlenen turba bölmek bolar.

Polat turbalar
Düşnüksiz polat turbasy ýokary hilli uglerod polatdan ýa-da ergin polatdan ýasalýar, ony gyzgyn togalanmak we sowuk togalanmak (çyzgy) diýip bölmek mümkin.

2.Kebşirlenen polat turbasy, dürli kebşirleýiş amallary sebäpli peç bilen kebşirlenen turba, elektrik kebşirleme (garşylyk kebşirleme) turbasyna we awtomatiki ark kebşirlenen turba bölünýär. Kebşirleýişiň dürli görnüşleri sebäpli göni tikilen kebşirlenen turba we spiral kebşirlenen turba bölünýär. Ahyrky görnüşi sebäpli, tegelek kebşirlenen turba we ýörite görnüşli (inedördül, tekiz we ş.m.) kebşirlenen turba bölünýär.

Kebşirlenen polat turba, bogun ýa-da spiral tikiş bilen kebşirlenen togalanan polatdan ýasalýar. Önümçilik usuly taýdan pes basyşly suwuklygy geçirmek üçin kebşirlenen polat turba, spiral tikişli kebşirlenen polat turba, göni togalanan kebşirlenen polat turba, kebşirlenen polat turba we ş.m. bölünýär. Suwuk we gaz turbalary üçin üznüksiz polat turbasy ulanylyp bilner. dürli pudaklarda. Kebşirlenen turbalar suw geçirijileri, gaz turbalary, ýyladyş turbalary, elektrik turbalary we ş.m. üçin ulanylyp bilner.

Materiallar boýunça

Polat turbany turba materialyna görä (ýagny polat derejesi) uglerod turbasyna, garyndy turbasyna, poslamaýan polat turba we ş.m. bölüp bolar.

Uglerod turbasyny adaty uglerod polat turbasyna we ýokary hilli uglerod gurluş turbasyna bölmek mümkin.

Garyndy turbany aşakdakylara bölmek bolar: pes erginli turba, garyndy gurluş turbasy, ýokary garyndy turbasy we ýokary güýçli turba. Ruletka turbasy, ýylylyga we kislota çydamly poslamaýan turba, takyk garyndy (kowar garyndysy ýaly) turba we superalloy turba we ş.m.

Kebşirlenen polat turba, kebşirlenen turba diýlip hem atlandyrylýar, gysylansoň polat plastinka ýa-da polat zolak bilen kebşirlenen polat turba. Kebşirlenen polat turbanyň ýönekeý önümçilik prosesi, ýokary önümçilik netijeliligi, köp görnüşleri we aýratynlyklary we enjamlara az maýa goýumlary ýaly artykmaçlyklary bar, ýöne umumy güýji üznüksiz polat turbadan pesdir. 1930-njy ýyllardan başlap, ýokary hilli zolakly yzygiderli togalanýan önümçiligiň çalt ösmegi we kebşirleýiş we gözleg tehnologiýasynyň ösmegi bilen kebşirlemegiň hili yzygiderli gowulaşdy, kebşirlenen polat turbalarynyň görnüşleri we aýratynlyklary ýokarlanýar we üznüksiz polat turbalar bar barha köp ugurlarda çalşyldy. Kebşirlenen polat turbalar kebşirleýiş görnüşine görä göni kebşirlenen turba we spiral kebşirlenen turba bölünýär.

Uzynlygyna kebşirlenen turbanyň ýönekeý önümçilik prosesi, ýokary önümçilik netijeliligi, arzan bahasy we çalt ösüşi ýaly artykmaçlyklary bar. Spiral kebşirlenen turbanyň güýji, adatça göni kebşirlenen turbanyňkydan has ýokarydyr. Dar turba diametri bolan kebşirlenen turbany we şol bir ini boş bolan dürli turba diametri bilen kebşirlenen turbany öndürip biler. Şeýle-de bolsa, şol bir uzynlykdaky göni tikin turbasy bilen deňeşdirilende, kebşäniň uzynlygy 30 ~ 100% ýokarlanýar we önümçilik tizligi pes. Şonuň üçin göni tikiş kebşirlemek esasan kiçi diametrli kebşirlenen turbalar üçin ulanylýar we spiral kebşirlemek esasan uly diametrli kebşirlenen turbalar üçin ulanylýar.

Pes basyşly suwuklygy geçirmek üçin kebşirlenen polat turba (GB / t3091-2008) umumy kebşirlenen turba, adatça gara turba diýlip hem atlandyrylýar. Suw, gaz, howa, ýag, ýyladyş bugy we beýleki umumy pes basyşly suwuklyklary we beýleki maksatlar üçin ulanylýan kebşirlenen polat turbadyr. Polat turba birikmesiniň diwar galyňlygy adaty polat turba we galyňlaşdyrylan polat turba bölünýär; Burun ujy saplanmadyk polat turba (tekiz turba) we ýüplükli polat turba bölünýär. Pes basyşly suwuklygy geçirmek üçin kebşirlenen polat turba diňe bir suwuklygy geçirmek üçin ulanylman, eýsem pes basyşly suwuklygy geçirmek üçin galvanizli kebşirlenen polat turbanyň asyl turbasy hökmünde hem giňden ulanylýar.

1.Pes basyşly suwuklygy geçirmek üçin galvanizli kebşirlenen polat turba (GB / t3091-2008) galvanizli kebşirlenen polat turba, adatça ak turba diýlip atlandyrylýar. Suw, gaz, howa ýagy, bug ýyladyş bugy, ýyladyş suwy we beýleki umumy pes basyşly suwuklyklar ýa-da başga maksatlar üçin ulanylýan gyzgyn galvanizli kebşirlenen (peç kebşirlemek ýa-da elektrik kebşirlemek) polat turbadyr. Polat turba birikmesiniň diwar galyňlygy adaty galvanizli polat turba we galyňlaşdyrylan galvanizli polat turba bölünýär; Burun ujy sapakly galvanizli polat turba we ýüplükli galvanizli polat turba bölünýär. Polat turbanyň spesifikasiýasy içki diametriň takmynan bahasy bolan nominal diametrde (mm) aňladylýar. 1/2, 3/4, 1, 2 we ş.m. ýaly dýuýmlary ulanmak adatydyr.

2. adaty uglerod polat sim ýeňi (Yb / t5305-2006), senagat we raýat binalary we enjamlar we enjamlar gurmak ýaly elektrik gurnama taslamalarynda simleri goramak üçin ulanylýan polat turbadyr.

3.Göni tikişli elektrik kebşirlenen polat turbasy (GB / t13793-2008), kebşirlemesi polat turba bilen uzynlygyna paralel polat turbadyr. Umumy gurluş üçin adatça metrik kebşirlenen polat turba, kebşirlenen inçe diwar turbasy we ş.m. bölünýär.

4.Basyş suwuklygyny geçirmek üçin spiral tikiş suwly ark kebşirlenen polat turba (SY / t5037-2000), basyş suwuklygyny geçirmek üçin ulanylýan spiral tikiş polat turbasy bolup, gyzgyn polat zolakly rulony turba boş, köplenç ýyly spiral emele getirýär we iki taraply suw asty kebşirlemek. Polat turbanyň güýçli basyş göterijiligi we kebşirleýiş ukyby gowy. Dürli berk ylmy gözleglerden we synaglardan soň ulanmak ygtybarly we ygtybarlydyr. Polat turbanyň uly diametri we ýokary geçirijilik netijeliligi bar we turbageçirijilerdäki maýa goýumlaryny tygşytlap biler. Turbageçiriji esasan nebit we tebigy gaz daşamak üçin ulanylýar.

5.Basyş suwuklygyny daşamak üçin spiral tikiş ýokary ýygylykly kebşirlenen polat turba (SY / t5038-2000) basyş suwuklygyny daşamak üçin spiral tikiş ýokary ýygylykly kebşirlenen polat turbadyr, gyzgyn polat zolakly rulony turba boş, köplenç ýyly spiral emele getirýär we ýokary ýygylykly aýlaw kebşirleme usuly. Polat turbanyň kebşirlemek we gaýtadan işlemek üçin amatly basyş göterijilik ukyby we oňat plastikligi bar; Dürli berk we ylmy gözleglerden we synaglardan soň, peýdaly model ygtybarly we ygtybarly ulanmak, polat turbalaryň uly diametri, ýokary geçirijilik netijeliligi we turbageçirijiler goýmak üçin maýa goýumlaryny tygşytlamak ýaly artykmaçlyklara eýe. Esasan nebit, tebigy gaz we ş.m. daşamak üçin turbageçirijiler gurmak üçin ulanylýar.

6. Umumy pes basyşly suwuklygy daşamak üçin spiral tikiş ýokary ýygylykly kebşirlenen polat turbasy (SY / t5039-2000) gyzgyn rulonly polat zolak rulony turba boş, köplenç ýyly spiral emele getirýär we spiral tikişi kebşirlemek üçin ýokary ýygylykly aýlaw kebşirleýiş usulyny ulanýar. umumy pes basyşly suwuklygy daşamak üçin ýokary ýygylykly kebşirlenen polat turba.

7.Üýşmek üçin spiral kebşirlenen polat turba (SY / t5768-2000) turba boş, köplenç ýyly spiral görnüşli we iki taraplaýyn suwasty ýaý kebşirlemekden ýa-da ýokary ýygylykly kebşirlemekden gyzgyn togalak polat zolakdan ýasalýar. Raýat gurluşyk gurluşy, gämi duralgasy, köpri we ş.m. üçin polat turba üçin ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler